VEÇA

Descripcio

La veça aporta nitrògen al sòl i es fa servir principalment com adob i també com a farratge per al bestiar.